اخبار راهيان نور

یادمان والفجر 4
1396/04/27
پشتیبانی از یادمان فوق واقع در شهرستان مریوان استان کردستان در ایام اوج کاروان ها ی راهیان نور غرب وشمال غرب کشور با ایجاد ایستگاه صلواتی وپذیرایی از عزیزان زائرتوسط صنعت آب وبرق استان کردستان بعنوان معین یادمان مذکور از مورخ 25 تیر96 تا 15شهریور96