اخبار راهيان نور

یادمان مرصاد
1396/04/27
پشتیبانی از یادمان فوق واقع در تنگه چها زبر استان کرمانشاه در ایام اوج کاروان ها ی راهیان نور غرب وشمال غرب کشور با ایجاد ایستگاه صلواتی وپذیرایی از عزیزان زائرتوسط صنعت آب وبرق استان کرمانشاه بعنوان معین یادمان مذکور از مورخ 25 تیر96 تا 15شهریور96