اخبار راهيان نور

تقدیرازعملکردراهیان نوروزارت نیرو درسال94
1395/03/31
درجلسه ارزیابی عملکرد سال94 ستادراهیان نورکشور ؛ وزارت نیرو به جهت عملکردشایسته در رمینه زیرساختها بعنوان دستگاه برتر معرفی گردید وتوسط دکتر آشنا مشاور محترم رییس جمهور ونماینده تام الاختیار ایشان در راهیان نور کشور و سردارادیبی دبیر ستادمرکزی راهیان نور کشور با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.