اخبار و گزارش‌ها

بخشنامه ضوابط مرتبط با بخشودگی ها ، معافیت ها و تخفیف های تعرفه ای درحوزه شرکتهای آب و فاضلاب

بخشنامه ضوابط مرتبط با بخشودگی ها ، معافیت ها و تخفیف های تعرفه ای درحوزه شرکتهای آب و فاضلاب

1399/04/22