اخبار و گزارش‌ها

آیین نامه اجرایی بند (خ ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص سنوات ارفاقی

آیین نامه اجرایی بند (خ ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص سنوات ارفاقی

1399/04/28